Address:

550 Cách Mạng Tháng Tám
Thành phố Bà Rịa
Việt Nam