Address:

15 Liên Phương Villa, 22 Quan Trung, P12, TP. HCM