Address:

Cách Mạng Tháng 8
Cách Mạng Tháng 8
Thành phố Bà Rịa
Việt Nam